Aktuelt

Energy-Bunker_Hamburg-1_credit-IBA-Hamburg-GmbH-_-Johannes-Arlt-2_0.jpg

Årskonference 2018: Tætte byer og høje huse
De danske byer bliver tættere i disse år. Det gælder i de største byer, hvor erhvervsarealer, banearealer og havneområder bliver omdannede til nye tætte byområder, under tiden med højhuse. Men også i de mindre byer er der en tendens til at bygge tættere og højere, end man tidligere har gjort.

Se invitation og flere oplysninger om årskonferencen 2018 her

Ekstraordinær generalforsamling 2018
Afholdt 20. april 2018. Se mere her

Ordinær generalforsamling 2018
Afholdt 20. marts 2018. Se mere her

Udkast til Forslag om ændring af kystbeskyttelsesloven
Bestyrelsens høringsvar kan ses her

Høring om Udkast til vejledning om Grønt Danmarkskort og Udkast til vejledning om udviklingsområder
Bestyrelsens høringssvar kan ses her

Høring om ændringer af forslag til ny planlov - produktionserhverv
Bestyrelsen havde ikke mulighed for at kommentere på det faglige indhold grundet meget stram høringsperiode indeholdende påskeferie. Høringsvaret går på netop dette - det demokratiske underskud i lovgivningsarbejdet.
Bestyrelsens høringsvar kan ses her

Ordinær generalforsamling 2017
Blev afholdt 6. april kl. 17 hos Dansk Byplanlaboratorium
Se mere her

Udkast til forslag til ny planlov og ændringer af naturbeskyttelseslov
- var i høring 4 uger frem til 17. oktober 2016.
Bestyrelsens høringssvar kan ses her.

Lovmaterialet kan ses nedenfor.
Lovforslag planlov inkl. kommentarer mv.
Høringsbrev Planlov
Lovforslag naturbeskyttelsesloven
Høringsbrev naturbeskyttelsesloven

Høringssvar forslag til lov om nyt planklagenævn sept 2016
Bestyrelsens høringssvar kan ses her

Fynske Planlæggeres forårsprogram 2017
- ligger nu klart og kan ses her

Ny hjemmeside
FABs hjemmeside var i det forgangne år udsat for hackerangreb og fungerer ikke som den burde. Frem for at arbejde på at reparere en gammel hjemmeside arbejdes der jf. beslutning fra generalforsamlingen på udarbejdelse af ny hjemmeside med forbedrede muligheder for kommunikation med medlemmer og andre interesserede. Indtil da vedligeholdes denne side så godt som muligt.

Nyhedsbrev jan 2016
Kan læses her

FAB og forebyggelse af kriminalitet
Det Kriminalpræventive Råd (DKR) har inviteret FAB til at deltage i et samarbejde omkring projektet ”Tryghed og mindre kriminalitet via Byplanlægningen".

Projektet er sat i værk ved et samarbejde mellem DKR og TrygFonden og handler om at skabe større tryghed og forebygge kriminalitet ved at bruge planlægning af de fysiske bymiljøer som redskab. DKR og TrygFonden ønsker med projektet at skabe bedre mulighed for at inddrage den fysiske planlægning i det lokale kriminalpræventive arbejde.

En væsentlig begrundelse for projektet er, at der er kommet større brugbar viden om sammenhængen mellem fysiske bymæssige forhold på den ene side og problemer med kriminalitet, offentlig uorden og utryghed på den anden. Efter DKRs opfattelse bør planlægning af fysiske bymiljøer derfor nu have en større plads i det samlede kriminalpræventive arbejde.

Projektets målgruppe er planlægningsmyndighederne i alle landets kommuner - særligt byplanlæggere, der beskæftiger sig med kommune- og lokalplanlægning i forhold til omdannelse eller udvikling af by- og boligområder. Projektet er påbegyndt i 5 eksempelkommuner ved årsskiftet 2012 og fortsætter til og med 2014.

Se mere om projektet her og på DKRs hjemmeside www.dkr.dk

Powerpoint slides fra følgegruppemøde 3. dec. 2015 kan ses her og her